martes, 19 de noviembre de 2019

CONEXIÓN Á REDE WIFI "EDU.XUNTA.ES"

WiFi "edu.xunta.es" permite a conexión desde calquera dispositivo autenticándose coas credenciais corporativas do propio usuario: "nome de usuario" e "contrasinal". A conexión a esta WiFi está dispoñible para todos os usuarios que teñan unha conta corporativa da Consellería de Educación, de acordo aos seguintes criterios:
    • O "usuario" e "contrasinal" son os mesmos que emprega para todas as aplicacións corporativas.
    • Non depende do centro educativo no que se atope senón unicamente da persoa que se conecta.
    • A conexión está, por tanto, asociada á persoa e non ao equipo co que accede.